HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 404

>> คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน  Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง Read more..  (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

>> คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

******หนังสือแจ้งเวียนการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. อ่านรายละเอียด..