HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Written by Super User
Hits: 1315

arrow wiolet 12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icon new 

คลิ๊กอ่าน.. 

 pictittam63

 

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิ๊กอ่าน..

arrow wiolet 12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คลิ๊กอ่าน..

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

iconfinder-documents07-1622836 121949ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปราสาททอง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

iconfinder-documents07-1622836 121949คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปราสาททอง