HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 326

 

imagesCA78C24Z ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พ.ศ. 2562 คลิ๊กอ่าน..

imagesCA78C24Z ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คลิ๊กอ่าน..

jetjum