HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Written by Super User
Hits: 187

 

true green การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

     -แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อ่านเพิ่มเติม 

     - การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ.2563  อ่านเพิ่มเติม

     

true green การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561  อ่านเพิ่มเติม