HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

รายงานการประชุมสภา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 376

 

สมัยประชุม ประจำปี 2562
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ
 
 
 

 


 

สมัยประชุม ประจำปี 2561
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ
 
 
 

 


 

สมัยประชุม ประจำปี 2560
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2560         สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2560
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2560          
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2560  
สมัยแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560