HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 385

1556

 เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2564   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านฉันเพลและราษฎรบ้านฉันเพลหมู่ที่ ๑ และสมาชิก อถล.ทุกหมู่บ้าน  ร่วมกิจกรรมกรรมทำความสะอาด และ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการ อถล.รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2565  ณ  บริเวณถนนสายฉันเพล-แสรออ  ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงบริบทถนน และซ่อมแซมถนนคอนกรีตได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านฉันเพล โรงเรียนบ้านฉันเพล ผู้นำชุมชน และ อถล.ทุกหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี  พร้อมนี้ ***นายคำรณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ  ได้ถือป้ายรณรงค์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประกาศต่อหน้าสาธารณะชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความตระหนักและมีความยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบต.  ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชน ประมาณ  200 คน