HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 200

ตรวจเยี่ยมการจัดงาน ๒๑๐๔๑๖ 1

13 เมษายน 2564   อบต.ปราสาททอง นำโดยนายก อบต. ปลัด กำนันตำบลปราสาททอง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันตามมาตรการโควิด 19 แก่ผู้จัดงานบุญหรือประเพณีต่างๆ