HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 30

 

41337

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ปราสาททอง ร่วมถวายน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์ งานปริวาสกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ป่าคลาตามอง บ้านระงอล หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาททอง (สำนักสงฆ์ทนงรัตนาราม)