HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 117

download (1) แนวทางปฎิบัติงานรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

อ้างอิง:คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์