HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

HOME

เขียนโดย Super User
ฮิต: 228

ITALogo1

ขอแจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงขอแจ้ง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตัวอย่างขั้นตอนการเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

(ผู้ตอบ เฉพาะ  ประชาชนทั่วไป  บริษัทห้างร้าน หรือ ผู้มาติดต่อรับบริการจาก อบต.ปราสาททอง)  โปรดคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้   หรือ  แสกน คิวอาร์โค๊ด

 

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/w41pzk     

 

หรือ

 generate