HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ประเมิน ita 2562 บุคคลภายใน

เขียนโดย Super User

ITALogo1

ขอแจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวอย่างขั้นตอนการเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(ผู้ตอบแบบสอบถาม เฉพาะ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานครบ 1 ปี) 

โปรดคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้   หรือ  แสกน คิวอาร์โค๊ด

 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/w41pzk        

 

 

 

หรือ

 

 generate222