HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

Written by Super User
Hits: 1272

  

download (1) ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นสำหรับการปฎิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2563)

download (1) ประกาศ รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2563)

download (1) ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก)

download (1) ประกาศ รายชื่อพนักงานครู อบต. ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก สำหรับการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง

download (1) ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นสำหรับการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง

download (1) ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562) 

download (1) ประกาศ มาตรการจูงใจและให้โทษในการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.ปราสาททอง

download (1) ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง