HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ระเบียบ/ข้อบังคับ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 148

>> ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 ว่าด้วย การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง icon new

>> ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 icon new

>> ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2561 

>> ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2559 [ประกาศ] [ระเบียบ]

>> ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง พ.ศ.2559 ว่าด้วย การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง [ประกาศ] [ระเบียบ]