HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวสารกองทุน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 251

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ครั้งที่ 2/2562 คลิ๊กอ่าน..icon new

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประจำปี 2562 คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2562 คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินล่วงหน้ารายปี ประจำปี 2562 คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 คลิ๊กอ่าน.. 

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประจำปี 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1  คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินออมล่วงหน้ารายปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2561 คลิ๊กอ่าน..

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 คลิ๊กอ่าน.. 

ประกาศ รับสมัครสมาชิก  คลิ๊กอ่าน..