HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

แผนงาน/โครงการประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 166

1.แผนงานโครงการ ประจำปี 2560 อ่าน..
2.รายงานผลการดำเนินการ ปี 2559 อ่าน..
3.รายงานสถานะทางการเงินการคลังกองทุน อ่าน..
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อ่าน..