HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

Written by Super User
Hits: 1705

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนกำลังคน

    man แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   อ่านเพิ่มเติม...

   man แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  อ่านเพิ่มเติม...

   man แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563   อ่านเพิ่มเติม...

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

5. การประเมินผลการปฎิบัติงาน

6. การส่งเสริมจริยธรมและรักษาวินัยของบุคลาการในหน่วยงาน