HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

คลังความรู้(งานบุคคล)

Written by Super User
Hits: 109

 

1006530  ความรู้  การลา (พนักงานส่วนท้องถิ่น)  อ่านเพิ่มเติม..

1006530  ความรู้  การรักษาวินัย (พนักงานส่วนท้องถิ่น) อ่านเพิ่มเติม..

1006530  ความรู้  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ปราสาททอง  อ่านเพิ่มเติม..